Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στην περιοχή του Πειραιά υπήρχε πάντοτε η επιθυμία ορισμένων αδελφών να λειτουργήσει μια συνάθροιση όπου το ευαγγέλιο θα κηρυσσόταν δια Πνεύματος Αγίου.

ΠΙΣΤΗ

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα αναγνωρισμένο από το κράτος και λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στην περιοχή του Πειραιά υπήρχε πάντοτε η επιθυμία ορισμένων αδελφών να λειτουργήσει μια συνάθροιση όπου το ευαγγέλιο θα κηρυσσόταν δια Πνεύματος Αγίου.

Και αύτη είναι η υπόσχεσις, την οποίαν αυτός υπεσχέθη προς ημάς, η ζωή η αιώνιος.

Μελέτη

Η πίστη μας πηγάζει από την μελέτη του Λόγου του Θεού, που μας έδωσε για να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή.

περισσότερα

Προσευχή

Μέσω της προσευχής δοξάζουμε τον Θεό για όσα έχει κάνει σε εμάς, και παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας

περισσότερα

Αιτήματα

Τα αιτήμα που είναι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού τα φέρνουμε στην προσευχή μας για να εισακούσει ο Θεός και να κάνει χάρη.

περισσότερα